» Main site
Kereszt

Az Evangéliumi Mária-Nővériség alapítóanyái
(Darmstadt, Németország)

Basilea anya Matyria anya

Basilea anya balra (Dr. Klara Schlink 1904 – 2001) – szociális munkás képzés, pszichológiai, művészettörténeti filozófiai, teológiai tanulmányok, a pszichológia doktora (PhD) (1934) Hamburgban, a Német Keresztyén Diákszövetség Leány Tagozatának vezetője

Martyria anya jobbra (Erika Madauss 1904-1999) –szintén szociális munkás képzés és gyakorlat, Hamburgban és Londonban.

Évekkel a Mária-Nővériség megalapítása előtt Isten már felkészítette alapító Anyáinkat jövőbeli szolgálatukra, mindenféle földi támaszt, anyagi biztonságot elvéve vezette őket, hogy teljesen rá hagyatkozhassanak. Minden élethelyzetben egyedül Istent tekintették Segítségüknek és Oltalmuknak, és így váltak erősekké a hitben, és így váltak alkalmassá, hogy később az egész Közösséget a hitnek és bizalomnak ugyanezen az ösvényén vezessék.

Basilea anya és Martyria anya bátor keresztyén kiállásukkal tettek bizonyságot hitükről a hitleri rezsim alatt. Mint a Német Keresztyén Diákszövetség Leány Tagozatának elnöke (1933-35), Basilea anya visszautasította, hogy eleget tegyen a náci politikai elvárásoknak, ami a zsidó keresztyéneknek az alkalmaikról való kitiltását jelentette volna.

A 2. világháború alatt életét és karrierjét kockáztatva, nyilvánosan tanúságot tett Isten választott népe, Izráel különleges küldetéséről. Amiért Jézus Krisztust Urának vallotta, a Gestapo kétszer is kihallgatta, de kompromisszumokat nem ismerő kiállása ellenére is szabadon hazamehetett. Martyria anya leányoknak tartott bibliaórákat, melyeken az Ószövetség ismeretére is tanította őket, noha ez tiltott volt Hitler uralma alatt.

Hogyan is kezdődött? - Az ébredés

1944. szeptember 11: Darmstadt a szőnyegbombázások eredményeként romokban hever; az áldozatok száma több mint 12 000. Anyáink évek óta tartó imádsága az ébredésért az ifjúság köreiben meghallgatásra talált, de egészen más módon, mint ahogy ők valaha is várták volna. Azon az éjszakán a leányok Istennel az Ő szentségében, mint az ő Bírájukkal, és az élet és halál Urával találkoztak. Semmi sem maradt rejtve előtte, semmiféle langyos keresztyénség meg nem állhatott szent jelenlétében. A terrornak, a rettegésnek ama éjszakája után a leányok egymás után elkezdték napvilágra hozni bűneiket, és bocsánatot nyertek rájuk. "Ahol a bűnöknek bocsánata van, ott az élet és üdvösség van!" (Luther Márton). Ez Isten órája volt. A hamuból, a romokból új élet támadt.

1947. március 30: A Mária-Nővériség megalakulásának ünnepe Basilea anya szüleinek otthonában, a Steinberg Házban, amely sértetlen maradt a bombázások során . Paul Riedinger (a Nővériség társ-alapítója, metodista gyülekezeti vezető, †1949), nevezte el a Nővériséget Mária, az Úr Jézus édesanyja neve után, aki a hitnek és az Isten akaratára való odaszánásnak a példája volt, aki Jézust egészen a keresztig követte.

Egyedül az Úr segítsége által épült

Kápolna

1949. májusában Basilea anya belső indítást kapott arra, hogy az Úr Jézusnak egy kápolnát építsen, ahol Ő imádatot és hódolatot kap. Mivel a Steinberg Ház már zsúfolásig telve volt, így új nővérek semtudtak már csatlakozni hozzájuk, egy anyaházat is építeniük kellett.

Összesen 30 német márka képezte a vagyonunkat. A mi pénzügyi támogatónk ugyanakkor az Úr volt – és még az építési hatóságok is eljutottak oda, hogy ezt elfogadják! "A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet" (Zsolt. 124,8) – ezt az Igeverset kaptuk ígéretként.

Mind a mai napig egy a zászló fogadja az anyaházhoz érkező látogatókat az anyaházhoz érkező látogatókat, melyen a következő felirat olvasható: "Egyedül az Úr segítsége által épült, Aki a mennyet és a földet teremtette – a Jézus Krisztusban való hit által". Anyaházi kápolnánk tanúbizonyság az Úrról, Akinek neve Igen és Ámen, és Aki a romokból is tud újat teremteni, mivel ezt az épületet szó szerint a város rommá lett épületeiből megmentett téglákból építették.

Az imasátor

Kezdetek

A Biblia eseményeinek jelen időben kell kifejezést nyernie - mondotta Martyria anya, mivel a Szentírás törvényei ma is érvényesek. Ez a megjegyzés a bibliai történethez, amelyben Jeremiás megépítette Jeruzsálem kőfalait, a mi építési programunkkal való párhuzamával, arra ösztönzött bennünket, hogy egy imasátrat húzzunk fel közvetlenül az építkezés mellet.

Ez azt a vágyunkat jelképezte, hogy az Úr házát imádsággal és vakolókanállal építsük. Negyedórás időszakokban váltottuk egymást, hogy az Úr elé vigyük – mint Izráel gyermekei tették a régi időkben – minden szükségünket. És Isten biztosította az építőanyagokat, melyekhez nehéz volt hozzájutni a háború utáni Németországban.

Kezdetek

Minden baj, kellemetlenség az építési területeken, mint pl. azok az idők, amikor a billenőkocsi ismét és ismét kisiklott, a nővérek teljes építőbrigádját az imasátorba vitte, hogy megkérdezzék az Urat, hogy miért tartotta vissza áldását tőlük. Az Ige azt mondja nekünk, hogy a nap le ne menjen a mi haragunkkal, és hogy előbb vegyük ki a gerendát a saját szemünkből, mielőtt megkísérelnénk, hogy eltávolítsuk a szálkát a felebarátunk szeméből. A korábban elhallgatott feszültségeket, bosszússágokat világosságra hoztuk, egymástól, és az Úrtól bocsánatot kértünk. Ezután a csille már nem siklott ki újra.

Bár az imasátor ma már nem áll, a megválaszolt imádságok feltételeit jelentő leckét sohasem fogjuk elfelejteni: a világosságban járni, és hitből élni.

Istenben bízni napi szükségeinket illetően

Az építőanyagokért és az építkezésekhez szükséges adományokért való imádságok ezután kiegészültek azzal is, hogy Istenben bízzunk mindennapi kenyerünket illetően is. Ahogy teljesen a mi Mennyei Atyánk jóságára hagyatkoztunk, sohasem ért csalódás bennünket. Ma, akár egy külföldi águnkban kettesével szolgálunk, avagy, mint a mi kánaáni konyhás nővéreink, naponta mintegy 200 emberre főznek, egytől egyig mindannyian bizonyságot tudnánk róla tenni, hogy az Atya milyen szeretetteljesen, és személyesen gondoskodik rólunk— néha nagyon is eredeti módon.

Kánaáni Szabályzatunk

Basilea anyának a Sinai hegyen tett 1963-as látogatása kapcsán született meg a Kánaáni Szabályzatunk, a Tízparancsolatnak, és a Hegyi beszédnek a gyakorlati alkalmazása. (Ld.: A szívem öröme c. könyv) Szeretni, megbocsátani, megosztani javainkat másokkal, a másik orcánkat odanyújtani, minden élethelyzetben Istenben bízni — ezek azok a törvények, amelyek az Isten országára vonatkoznak. És ezek működnek is.

Amikor emberek egy egész csoportja szeretetteljes engedelmességben követik ezeket, akkor Ő ott lakozást vesz, ahogy megígérte (János 14,23).

Kánaáni Szabályzatunkból

  • Naponta tisztulj meg bűneidből, és megtapasztalod a Menny előízét. Amilyen mély a megtérésed, olyan mélyen éled át a Mennyek országát.
  • Látogasd meg azt, aki ellen neheztelés van a szívedben, vagy aki rád neheztel. Békülj meg vele. Hadd legyen a szeretet a győztes.
  • Ahányszor csak találkozol valakivel, a köszöntésed áldás legyen, és Isten, viszonzásképpen, áldást küld számodra a Mennyből.
  • Szüntelenül Jézus szavára figyelj, és teljesítsd akaratát. Azt kéri tőled, hogy higgy győzelmében, és számolj is vele, és akkor megtapasztalod Krisztus győzelmét és Isten dicsőségét mind itt, mind a Mennyben. A hit szeme minden helyzetben meglátja Istent.
Evangéliumi Mária-Nővériség
Heidelberger Landstr. 107, 64297 Darmstadt, Németország; e-mail: info-hu@kanaan.org
Magyarországon: 1102 Budapest, Ónodi u. 4-6. 2/10.